เงื่อนไขการคิดค่าปรับสื่อ กรณี ยืมสื่อเกินกำหนด

ตัวอย่างค่าปรับตามประเภทสมาชิก

เงื่อนไขการคิดค่าปรับหนังสือ-1

 

ภาพหนังสือกรณีที่1

เงื่อนไขการคิดค่าปรับหนังสือ-2

จะคิดค่าปรับตามประเภทสมาชิก ราคา/วัน ในกรณีที่หนังสือเล่มที่ยืมนั้นไม่ได้มีการแก้ไขค่าปรับ เช่น มีนักเรียนคนหนึ่งยืมหนังสือ เลขทะเบียน 000111 ที่มีค่าปรับเป็นค่า Default หรือค่าเริ่มต้นที่เพิ่มข้อมูลเข้าในระบบจะมี ค่าปรับจะ = 0.00 บ. และปกตินักเรียนจะสามารถยืมได้ 7 วันถ้ายืมเกินจะมีการคิดค่าปรับตามที่กำหนดไว้ สมมุติว่า เด็กนักเรียนคนนี้ยืม เป็นเวลา 9 วัน หรือ เกินเวลาที่กำหนดมา 2วัน แล้ว มาทำการคืนหนังสือ

การคิดค่าปรับคือ ราคา/วัน = 5 บ./วัน   เท่ากับ เกิน2วัน = 10 บาท
เด็กคนนั้นจะต้องเสียค่าปรับ ที่คืนหนังสือช้าเกินกำหนดทั้งหมด 10 บาท

ภาพกรณีที่2

เงื่อนไขการคิดค่าปรับหนังสือ-3

คือกรณี ที่หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือใหม่ หรือ หนังสือที่สำคัญ หรือ ราคาค่อนข้างสูง จึงอาจจะมีการแก้ไข้ค่าปรับหนังสือเล่มนั้น เพิ่ม จากค่าDefault หรือค่าเริ่มต้น

เช่น หนังสือ เลขที่เบียนที่ 000017 เป็นหนังสือใหม่และค่อยข้างราคาสูงจึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงค่าหรับของหนังสือจากราคา Default หรือ 0.00บ./วัน เป็น 10บ./วัน

สมมุติว่ามีนักเรียนคนหนึ่ง ทำการยืมหนังสือเล่มนี้ออกไป เป็นเวลา 9วัน หรือ ก็คือทำการยืมเกินเวลาที่กำหนด 2 วัน แต่ในกรณี นี้ ที่มีการกำหนดค่าปรับในหนังสือไว้แล้วจะไม่ทำการคิดว่าปรับจากประเภทสมาชิก แต่จะทำการคิดค่าปรับตามราคาหนังสือที่มีการแก้ไขไปในเล่มนั้น ๆ

ดังนี้ หนังสือเล่ม 000017 แก้ไขเป็น 10บ./วัน เท่ากับ ยืมเกิน 2วันจะโดนค่าปรับ = 20 บ.
เด็กคนนั้นจะต้องเสียค่าปรับ ที่คืนหนังสือช้าเกินกำหนดทั้งหมด 20 บาท