วิธีการใช้งาน รายการจองสื่อ

  1. รายการจองสื่อ
  2. แสดงหน้ารายการจอง สื่อสารนิเทศ
  3. รายการที่มีการจองเข้ามา
  4. คลิก “ยกเลิก” เมื่อมารับหนังสือช้าและคิดว่าส่งผลเสียต่อคนที่จองไว้รายอื่น ๆ
  5. รายการที่แสดงหน้าประวัติการจอง สื่อสารนิเทศ ที่มีสถานะ “ยกเลิก” สีเหลือง คือการยกเลิกโดย บรรณารักษ์
  6. รายการที่แสดงหน้าประวัติการจอง สื่อสารนิเทศ ที่มีสถานะ “ยกเลิก” สีเดง คือการยกเลิก โดย ผู้ใช้งาน
  7. รายการที่แสดงหน้าประวัติการจอง สื่อสารนิเทศ ที่มีสถานะ “สำเร็จ” คือ มีการยืม-คืนตาม หนังสือที่จองแล้ว