วิธีการใช้งานเมนู”ค้นหาสื่อสารนิเทศ>(สื่ออิเล็กทรอนิกส์)”

“สื่ออิเล็กทรอนิกส์”

  1.วิธีการค้นหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

      1. คลิกที่ “สื่ออิเล็กทรอนิกส์

      2. แสดงหน้า “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” 

      3.เลือกหัวข้อที่ต้องการ “ค้นหา” สื่ออิเล็กทรอนิกส์

      4. “กรอกรายละเอียด“ตามที่เลือกหัวข้อค้นหา

      5. คลิกที่ “ค้นหา

 

  2.วิธีการรับชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

      1. คลิกที่ “รับชมสื่อ

      2. แสดงผลการ”คลิกรับชมสื่อ

      3. แสดงรายละเอียดต่างๆ ของผู้เข้าชมสื่อ และเวลาในการรับชมสื่อ

 

  3.วิธีการดูรายละเอียดของสื่อ

      1. คลิกที่ “รายละเอียด

      2.แสดงผลหน้าสื่ออิเล็กทรอนิิกส์ “รายละเอียด

      3. จะแสดงรายละเอียดต่างๆของสื่อที่คลิกดู เช่นผู้แต่ง,หมวดหมู่,การผลิต,ภานในสื่อ,ข้อมูลสืบค้น เป็นต้น ข้อมูลมากน้อยก็ขึ้นอยู่ กับการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลกลางครั้งแรก