วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ (พิมม์บัตรรายการ) ตามเลขทะเบียน

  1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ
  2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์บัตรรายการ
  3. คลิกที่เมนู >> “ตามเลขทะเบียน(พิมพ์บัตรรายการ+ตามเลขทะเบียน)-1
  4. ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์บัตรรายการ ตามเลขทะเบียน
  5. กรอกรหัส เลขทะเบียนที่อยากให้พิมพ์รายการแรกที่ >> “ช่องว่างเลขทะเบียนเริ่มต้น
  6. ถึง เลขทะเบียนที่อยากให้พิมพ์รายการสุดท้ายที่ >>“ช่องว่างเลขทะเบียนสุดท้าย
  7. คลิกที่ >> “ค้นหา(พิมพ์บัตรรายการ+ตามเลขทะเบียน)-2
  8. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะเลขทะเบียนที่มีเท่านั้น ถ้าไม่มีเลขทะเบียนอยู่ในช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน(พิมพ์บัตรรายการ+ตามเลขทะเบียน)-3
  9. แสดงผลการสั่ง “Print(พิมพ์บัตรรายการ+ตามเลขทะเบียน)-4