วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ (ทะเบียนสมาชิก)

ตามระดับ ชั้น/ห้อง

 1. คลิกที่เมนู >> “ข้อมูลสมาชิก” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ
 2. คลิกที่เมนู >> “ทะเบียนสมาชิก
 3. คลิกที่เมนู >> “ตามระดับ ชั้น/ห้อง

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานทะเบียนสมาชิก ตามระดับชั้น/ห้อง
 2. เลือกหัวข้อ “ระดับการศึกษาที่ต้องการ” ที่ต้องการ >> กรอกข้อมูล ตัวเลข ลงใน “ช่องว่าง” ตามที่เลือกหัวข้อ เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
 3. คลิกที่ >> “ค้นหา

7. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

8. แสดงผลการสั่ง “Print

ตามประเภทสมาชิก

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานทะเบียนสมาชิก ตามประเภทสมาชิก
 2. เลือกหัวข้อ “ประเภท” ที่ต้องการ >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
 3. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

ตามสถานะสมาชิก

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานทะเบียนสมาชิก ตามสถานะสมาชิก
 2. เลือกหัวข้อ “สถานะสมาชิก” ที่ต้องการ >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
 3. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน