รายการทวงคืน

บัญชีค้างคืนเกินกำหนด

 1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการทวงคืน
 2. คลิกที่เมนู >> “บัญชีค้างคืนเกินกำหนด
 3. ระบบจะแสดงหน้า บัญชีค้างคืนเกินกำหนด
 4. กรอกรายละเอียดที่ >> “ต้องการทวงคืนหนังสือ ” ที่ยืมเกินกำหนด (ถ้าม่ใส่ ชั้น/ปี,ห้อง ระบบจะแสดงผลข้อมูลหนังสือทั้งหมด ของวันที่เกินตามที่กำหนด)
 5. คลิกที่ >> “ค้นหา
 6. แสดงผลการค้นหา ต้องการออกรายงาน คลิก >> “Print
 7. คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล

 1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการทวงคืน
 2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล
 3. ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล
 4. ใส่ >> “เลขประจำตัว” ลงในช่องว่าง เป็นการค้นหาแบบระบุตัวบุลคลทีละรายกาย
 5. คลิกที่ >> “ค้นหา

 1. แสดงผลการค้นหา ต้องการออกรายงาน คลิก >> “Print
 2. แสดงผลหน้า “Print