การใช้งานเมนู “ประวัติการใช้บริการ(สมาชิก)”

ประวัติการใช้บริการ

  “การยืม-คืนวัสดุสารนิเทศ

  1.คลิกที่ “การยืม-คืนวัสดุสารนิเทศ

  2.แสดงผลหน้า “การยืม-คืนวัสดุสารนิเทศ”  2ส่วนดังนี้

ส่วนที่1 รายละเอียดการยืม วันที่เวลายืม,สถานะ,วันที่กำหนดส่งคืน,ค่าปรับ

ส่วนที่2 เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น ส่งคืนสื่อแล้ว รายการที่เคยทำจะขึ้นมาแสดงที่ ประวัติการยืม

 

 

  “การจองวัสดุสารนิเทศ

  1.คลิกที่ “การจองวัสดุสารนิเทศ

  2.แสดงผลหน้า “การจองวัสดุสารนิเทศ” 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่1 รายการจอง จะแสดงรายละเอียดการจอง วันจอง,CODE,ชื่อเรื่อง,คิวของท่าน,สถานะ,ปุ่มยกเลิกเมื่อต้องการที่จะยกเลิกการจอง 

 ส่วนที่2 ประวัติการจอง จะแสดงรายการที่สิ้นสุดการทำงานแล้ว และรายละเอียด วันจอง ,CODE,ชื่อเรื่อง,สถานะ

 

  “การเข้าใช้บริการ

  1.คลิกที่ “การเข้าใช้บริการ

  2.แสดงผลหน้า “การเข้าใช้บริการ” จะแสดงรายการเข้าใช้บริการ เลขประจำตัว,                ชื่อ-นามสกุล,ระดับชั้น,ว/ด/ป,เวลาเข้า,เวลาออก,รวมเวลา

 

  “การรับชมสื่อ

  1.คลิกที่  “การรับชมสื่อ

  2.แสดงหน้า “การรับชมสื่อ”  3ส่วนดังนี้

  ส่วนที่1 ประวัติการชมสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จะแสดงรายการเข้าชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ใช้    งาน,เลขทะเบียน,ชื่อเรื่อง,ระยะเวลาการใช้งาน

  ส่วนที่2 ประวัติการอ่านสื่อ E-BOOK  จะแสดงรายการเข้าชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ใช้        งาน,เลขทะเบียน,ชื่อเรื่อง,ระยะเวลาการใช้งาน

  ส่วนที่3 ประวัติการฟ่ังสื่อ AUDIO BOOK จะแสดงรายการเข้าชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ใช้    งาน,เลขทะเบียน,ชื่อเรื่อง,ระยะเวลาการใช้งาน