วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์ทะเบียน” ของสื่อสารนิเทศ

การพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์ทะเบียน” ไว้สำหรับเวลาที่ต้องการทราบรายละเอียดของเลขทะเบียนนั้นๆ ว่าเลขทะเบียนนี้ ชื่อเรื่องอะไร ผู้แต่งอะไร สำนักพิมพ์ หรือปีที่พิมพ์อะไร เข้าในระบบห้องสมุดเมื่อไหร่ก็มาสารถมาดูได้ที่เมนูนี้ได้เลย

วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์ทะเบียน

     1.  ตามเลขทะเบียน

          1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ทะเบียน”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามเลขทะเบียน”

          4. กรอเลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการแรกที่ >> “ช่องว่างเลขทะเบียนเริ่มต้น”

          5. ถึง เลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการสุดท้ายที่ >>“ช่องว่างเลขทะเบียนสุดท้าย”

          6. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          7. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะเลขทะเบียนที่มีเท่านั้น ถ้าไม่มีเลขทะเบียนอยู่ในช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

          8. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

 

     2.ตามเลขหมู่

          1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ทะเบียน”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามเลขหมู่”

          4.กรอกเลขหมู่ที่อยากให้พิมพ์รายการแรกที่ >> “ช่องว่างเลขหมู่เริ่มต้น”

          5.ถึง เลขเลขหมู่ที่อยากให้พิมพ์รายการสุดท้ายที่ >>“ช่องว่างเลขหมู่สิ้นสุด”

          6.คลิกที่ >> “ค้นหา”

          7. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

          8. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

 

 

 

     3.ตามช่วงวันที่

          1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ทะเบียน”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามช่วงวันที่”

          4. กรอเลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการแรกที่ >> “ช่องว่างวันที่เริ่มต้น”

          5. ถึง เลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการสุดท้ายที่ >>“ช่องว่างวันที่สิ้นสุด   ”

          6. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          7. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

          8. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

 

 

 

     4.ตามวัสดุสารนิเทศ

          1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ทะเบียน”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามวัสดุสารนิเทศ”

          4. เลือก “ประเภทวัสดุสารนิเทศ” ที่ต้องการ

          5. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ >> “วันที่เริ่มต้น”

          6. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่ >> “วันที่สิ้นสุด”

          7. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          8. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

          9. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

 

 

 

     5.ตามประเภทสารนิเทศ

          1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ทะเบียน”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามประเภทสารนิเทศ”

          4. เลือก “ประเภท/หมวด สื่อสารนิเทศ” ที่ต้องการ

          5. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ >> “วันที่เริ่มต้น”

          6. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่ >> “วันที่สิ้นสุด”

          7. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          8. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

          9. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

 

 

 

     6.ตามแนวสืบค้น

          1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ทะเบียน”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามแนวสืบค้น”

          4. เลือก “หัวข้อสืบค้น” ที่ต้องการ

          5. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เลือกไว้ >> “ใส่ในช่องว่าง”

          6. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ >> “วันที่เริ่มต้น”

          7. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่ >> “วันที่สิ้นสุด”

          8. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          9. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

          10. แสดงผลการสั่ง “Print”