วิธีการพิมพ์ข้อมูลทั่วไป

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูลทั่วไป

     1.ตามเลขหมู่

          1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ข้อมูลทั่วไป”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามเลขทะเบียน”

          4. กรอเลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการแรกที่ >> “ช่องว่างเลขทะเบียนเริ่มต้น”

          5. ถึง เลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการสุดท้ายที่ >>“ช่องว่างเลขทะเบียนสุดท้าย”

          6. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          7.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

          8. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

 

     2.ตามรายการเลือกจากแฟ้ม

          1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ข้อมูลทั่วไป”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามรายการเลือกจากแฟ้ม”

          4. เลือกหัวข้อที่ต้องการ “พิมพ์ข้อมูลทั่วไป”

          5. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เลือกไว้ >> “ใส่ในช่องว่าง”

          6. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          7.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

          8. แสดงผลการสั่ง “Print”