รายงานการยืม-คืนสื่อ “ตามช่วงเวลา”

ตามช่วงเวลา

  1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายงานการยืม-คืนสื่อ”
  2. คลิกที่เมนู >> “ตามช่วงเวลา”

แบบตารางข้อมูล

  1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามช่วงเวลา
  2. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy”
  3. คลิกที่ >> “ค้นหา”

4.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

5.แสดงผลการสั่ง “Print”