รายงานการยืม-คืนสื่อ “ตามวัสดุสารนิเทศรายบุคคล”

ตามวัสดุสารนิเทศรายบุคคล

  1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายงานการยืม-คืนสื่อ”
  2. คลิกที่เมนู >> “ตามวัสดุสารนิเทศรายบุคคล”

แบบตารางข้อมูล

  1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามหมวดวัสดุสารนิเทศ
  2. ค้นหา >> “เลือกหัวข้อที่ต้องการ”
  3. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy”
  4. คลิกที่ >> “ค้นหา”

5.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

6.แสดงผลการสั่ง “Print”

***หมายเหตุ***

“เนื่องจากบางเมนูมีการทำงานที่เหมือนกัน ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเฉพราะเมนูที่ใช้งานไม่เหมือนกันเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย”