รายงานการยืม-คืนสื่อ “ตามเลขหมู่”

ตามเลขหมู่

  1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายงานการยืม-คืนสื่อ”
  2. คลิกที่เมนู >> “ตามเลขหมู่ 000-900”
  3. คลิกที่เมนู >> “แบบตารางข้อมูล”

แบบตารางข้อมูล

  1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามหมวดเลขหมู่
  2. >> กรอกข้อมูล เลขหมู่ที่ต้องการค้นหาลำดับแรก ลงใน “ช่องว่าง เลขหมู่เริ่มต้น” และลำดับสุดท้ายที่ต้องการ ลงใน “ช่องว่าง เลขหมู่สิ้นสุด
  3. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy”
  4. คลิกที่ >> “ค้นหา”

5.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

6.แสดงผลการสั่ง “Print”