รายการทวงคืน “พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล”

พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล

  1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการทวงคืน
  2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล

แบบตารางข้อมูล

  1. ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล
  2. ใส่ >> “เลขประจำตัว” ลงในช่องว่าง เป็นการค้นหาแบบระบุตัวบุลคลทีละรายกาย
  3. คลิกที่ >> “ค้นหา

 

4. แสดงหน้าการค้นหา

5. แสดงผลหน้า “Print