ฐานข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Access

โปรแกรม Microsoft Access

  1. คลิกที่โปรแกรม Access

  2. เลือก “ฐานข้อมูลเปล่า”แล้วคลิกที่ “สร้าง

  3. คลิกที่ “คลิกเพื่อเพิ่ม” แล้วเลือก “ข้อความ

  4. ตั้งชื่อหัวคอลัมน์ “name

  5. คลิกที่ “คลิกเพื่อเพิ่ม” จะมีหน้าต่างถามความแน่ใจในการตั้งชื่อของเรา แล้วคลิก  “ตกลง

  6. คลิกที่ “คลิกเพื่อเพิ่ม” แล้วเลือก “ข้อความ

  7. ตั้งชื่อ “id_number

  8. ใส่ข้อมูลชื่อลงช่อง “name” แล้วใส่รหัสสมาชิกลงในช่อง “id_number” ส่วนช่อง “ID” ระบบจะรันเลขหน้าให้เองโดยอัตโนมัติ

  9. กด “CTRL+S” เพื่อบันทึก แล้วตั้งชื่อตารางคลิก “ตงลง”เพื่อบันทึกเป็นตาราง

  10. เลือกเมนู “แฟ้ม” แล้วคลิกที่ “บันทึกฐานข้อมูลเป็น” เพื่อบันทึกเป็นไฟล์งาน