ช่องเขตข้อมูล “รหัสประจำตัว”

  1. คลิกที่เมนู >> “เขตข้อมูล

  2. คลิกพื้นที่ว่างแล้วลากเมาส์หาขนาดตามที่ต้องการให้ตรงกับหัวข้อที่เราตั้งไว้

3. ชื่อเขตข้อมูลตัวอย่างเช่น “id_number

4. ตัวเลือกเขตข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายที่ “นี้คือเขตข้อมูลเฉพาะ

5. ตั้งค่ารูปแบบตัวอักษร

6. คลิกที่ปุ่ม ตกลง

หมายเหตุ เลือกตามข้อ 4 “เขตข้อมูลเฉพาะ” เพื่อทำสัญลักษณ์เชื่องโยงกับ “รูปภาพ