การเข้าใช้บริการ “ตามระดับการศึกษา”

ตามจำนวนคน

  1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่ >> “การเข้าใข้บริการ”
  2. คลิกที่ >> “ประตูทางเข้า”
  3. คลิกที่ >> “ตามระดับการศึกษา”
  4. คลิกที่ >> “ตามจำนวคน”

แบบตารางข้อมูล

  1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด ระดับการศึกษา แบบตารางข้อมูลตามจำนวนคน
  2. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy”
  3. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)

4. แสดงผลการค้นหาต้องการออกรายงาน คลิก >> “Print

5.แสดงผลการ “Print

*เนื่องจากเมนูการใช้บริการมีการทำงาน2แบบนี้เท่านั้น ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงอย่างละแบบเท่านั้น

จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย