การเข้าใช้บริการ “ตามรายบุคคล”

ตามรายบุคคล

  1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่ >> “การเข้าใข้บริการ
  2. คลิกที่ >> “ประตูทางเข้า
  3. คลิกที่ >> “รายบุคคล

แบบตารางข้อมูล

  1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด รายบุคคล แบบตารางข้อมูล
  2. ใส่เลขประตัวตัวของสมาชิก ที่ต้องการทราบการเข้าใช้งานห้องสมุดของสมาชิกคนนั้น >> “ลงในช่องว่าง” >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
  3. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)

4. แสดงผลการค้นหา ต้องการออกรายงาน คลิก >> “Print

5. แสดงผลการ “Print

**เนื่องจากเมนูการเข้าใช้บริการมีการทำงาน2แบบนี้เท่านั้น ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงอย่างละแบบเท่านั้น

จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย