การค้นหาสมาชิก

  1. คลิกที่เมนู >> “ข้อมูลสมาชิก” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายชื่อสมาชิก”

  2. ระบบจะแสดงหน้า รายชื่อสมาชิก

  3. คลิกเลือกที่ตัวเลือกว่าจะเลือก >> “ค้นหา” เลือกหัวข้อค้นหา

  4. >> กรอกตัวอักษร หรือ รหัส ตามที่เราเลือกหัวข้อ

  5. >> คลิกที่ “ค้นหา”

วิธีการใช้งาน ปุ่มต่าง ๆ

  1. “คลิก” เมื่อต้องการ จะดูรายละเอียดของรายชื่อนั้น ๆ

  2. “คลิก” เมื่อต้องการ จะแก้ไข้รายชื่อ รายละเอียดต่าง ๆ

  3. “คลิก” เมื่อต้องการ ลบรายชื่อที่ไม่ต้องการใช้ออกไป