วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ

วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม“

การพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ไว้สำหรับเวลาที่ต้องการทราบบรรณานุกรมของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ ว่าบรรณานุกรมของสื่อสารนิเทศต่างๆคืออะไร เข้าในระบบห้องสมุดเมื่อไหร่ก็มาสารถมาดูได้ที่เมนูนี้ได้เลย

ตามเลขทะเบียน

1.คลิกที่เมนู “สื่อสารนิเทศ”
2.คลิกที่เมนู “พิมพ์เอกสารประกอบ”
3.คลิกที่เมนู “พิมพ์บรรณานุกรม”
4.คลิกที่เมนู “ตามเลขทะเบียน”

พิมพ์บรรณานุกรม1
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 25

1.กรอเลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการแรกที่ “ช่องว่างเลขทะเบียนเริ่มต้น”
2.ถึง เลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการสุดท้ายที่ “ช่องว่างเลขทะเบียนสุดท้าย”
3.คลิกที่ “ค้นหา”

พิมพ์บรรณานุกรม2
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 26

4.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะเลขทะเบียนที่มีเท่านั้น ถ้าไม่มีเลขทะเบียนอยู่ในช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
“Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

พิมพ์บรรณานุกรม3
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 27

5.แสดงผลการสั่ง “Print”

พิมพ์บรรณานุกรม4
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 28

ตามเลขหมู่

1.คลิกที่เมนู “สื่อสารนิเทศ”
2.คลิกที่เมนู “พิมพ์เอกสารประกอบ”
3.คลิกที่เมนู “พิมพ์บรรณานุกรม”
4.คลิกที่เมนู “ตามเลขหมู่”

พิมพ์บรรณานุกรม5
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 29

1.กรอกเลขหมู่ที่อยากให้พิมพ์รายการแรกที่ “ช่องว่างเลขหมู่เริ่มต้น”
2.ถึง เลขเลขหมู่ที่อยากให้พิมพ์รายการสุดท้ายที่ “ช่องว่างเลขหมู่สิ้นสุด”
3.คลิกที่ “ค้นหา”

พิมพ์บรรณานุกรม6
แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
พิมพ์บรรณานุกรม7
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 30

5.แสดงผลการสั่ง “Print”

พิมพ์บรรณานุกรม8
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 31

ตามช่วงวันที่

1.คลิกที่เมนู “สื่อสารนิเทศ”
2.คลิกที่เมนู “พิมพ์เอกสารประกอบ”
3.คลิกที่เมนู “พิมพ์บรรณานุกรม”
4.คลิกที่เมนู “ตามช่วงวันที่”

พิมพ์บรรณานุกรม9
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 32

1.กรอเลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการแรกที่ “ช่องว่างวันที่เริ่มต้น”
2.ถึง เลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการสุดท้ายที่ “ช่องว่างวันที่สิ้นสุด ”
3.คลิกที่ “ค้นหา”

พิมพ์บรรณานุกรม10
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 33

4.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

พิมพ์บรรณานุกรม11
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 34

5.แสดงผลการสั่ง “Print”

พิมพ์บรรณานุกรม12
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 35

ตามวัสดุสารนิเทศ

1.คลิกที่เมนู “สื่อสารนิเทศ”
2.คลิกที่เมนู “พิมพ์เอกสารประกอบ”
3.คลิกที่เมนู “พิมพ์บรรณานุกรม”
4.คลิกที่เมนู “ตามวัสดุสารนิเทศ”

พิมพ์บรรณานุกรม13
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 36

1.เลือก “วัสดุสารนิเทศ” ที่ต้องการดูบรรณานุกรม
2.คลิกที่ “ค้นหา”

พิมพ์บรรณานุกรม14
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 37

3.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

พิมพ์บรรณานุกรม15
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 38

4.แสดงผลการสั่ง “Print”

พิมพ์บรรณานุกรม16
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 39

ตามประเภทสารนิเทศ

1.คลิกที่เมนู “สื่อสารนิเทศ”
2.คลิกที่เมนู “พิมพ์เอกสารประกอบ”
3.คลิกที่เมนู “พิมพ์บรรณานุกรม”
4.คลิกที่เมนู “ตามประเภทสารนิเทศ”

พิมพ์บรรณานุกรม17
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 40

1.เลือก “ประเภท/หมวดสารนิเทศ” ที่ต้องการดูบรรณานุกรม
2.คลิกที่ “ค้นหา”

พิมพ์บรรณานุกรม18
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 41

3.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

พิมพ์บรรณานุกรม19
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 42

4.แสดงผลการสั่ง “Print”

พิมพ์บรรณานุกรม20
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 43

ตามแนวสืบค้น

1.คลิกที่เมนู “สื่อสารนิเทศ”
2.คลิกที่เมนู “พิมพ์เอกสารประกอบ”
3.คลิกที่เมนู “พิมพ์บรรณานุกรม”
4.คลิกที่เมนู “ตามแนวสืบค้น”

พิมพ์บรรณานุกรม21
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 44

1.เลือก “หัวข้อสืบค้น” ที่ต้องการ
2.กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เลือกไว้ “ใส่ในช่องว่าง”
3.คลิกที่ “ค้นหา”

พิมพ์บรรณานุกรม22
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 45

4.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

พิมพ์บรรณานุกรม23
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 46

5.แสดงผลการสั่ง “Print”

พิมพ์บรรณานุกรม24
วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ 47

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า