EDUpush เป็นระบบที่พัฒนาเพื่อให้ห้องสมุดในแต่ละที่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน (สหบรรณานุกรม Union Catalog) ผ่านระบบเครือข่ายและการเก็บฐานข้อมูลแบบ Cloud Computing ที่มีความปลอดภัย ซึ่งระบบจะสามารถเชื่อมโยงได้กับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ตัวแทนการขาย กับห้องสมุด หน่วยงานที่เกี่ยวกับการผลิต การบริการสื่อ และผู้มีความต้องการใช้สื่อให้เป็นระบบเดียวกันดังนั้นรายการ สื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือจะมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใด ก็จะถูกรวบรวมมาไว้ในระบบโดยเจ้าหน้าที่ และผู้ผลิตเอง ซึ่งผู้ใช้สื่อสามารถสืบค้น หรือค้นหารายการสื่อที่ออกมาใหม่ได้ในระบบเดียว และยังสามารถที่ จะเข้าถึงตัวสื่อได้หลายรูปแบบได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here