1. รองรับ บัตรสมาชิกในรูปแบบ BarCode, QRcode, RFID
  2. ระบบสามารถบันทึกเลขทะเบียนสมาชิกได้ไม่ต่ำกว่า 5 หลัก หรือ ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  3. โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ำโดยอัตโนมัติ
  4. ระบบสามารถแบ่งประเภทและกำหนดกลุ่มของสมาชิกได้เองโดยไม่จำกัด
  5. ระบบสามารถเก็บข้อมูลรูปภาพสมาชิก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail Facebook หรือ ID ระบบแสดงตนในระบบต่าง ๆ ได้
  6. ระบบสามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้บริการ จำนวนวันยืม-คืนและค่าปรับได้ตามประเภทของสมาชิก
  7. ระบบสามารถจัดทำบัตรสมาชิกได้โดยอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดของบัตร ตามมาตรฐาน เช่น พิมพ์รูปถ่ายสมาชิก,รหัสสมาชิก, สัญลักษณ์ห้องสมุด, วันออกบัตร, วันหมดอายุ และ รายละเอียดตามที่กำหนดได้
  8. ระบบสามารถเก็บบันทึกและพิมพ์รายงานประวัติการยืม-คืนของสมาชิกตามช่วง เวลาที่กำหนดได้
  9. โปรแกรมมีระบบปรับชั้นเรียน และประเภทสมาชิกได้
  10. ระบบสามารถจัดพิมพ์รายงานข้อมูลสมาชิกทั่วไปและรายการยืม-คืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here