1. รูปแบบการรายงานสามารถแสดงเป็น รายงานแบบตาราง, รายงานแบบกราฟแท่ง, รายงานแบบกราฟวงกลม
 2. ระบบมีส่วนรายงานจำนวนวัสดุสารนิเทศคงเหลือในปัจจุบัน โดยเลือกได้ตาม
  – ตามประเภทวัสดุของวัสดุสารนิเทศ เช่น หนังสือ ซีดี ดีวีดี วารสาร เป็นต้น
  – ตามหมวดของวัสดุสารนิเทศ เช่น ทั่วไป อ้างอิง แบบเรียน นวนิยาย เป็นต้น
  – ตามกลุ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของระบบ จาก 000 ถึง 900
 3. มีรายงานทวงกรณีสมาชิกยืมวัสดุสารนิเทศเกินกำหนด และ สามารถ เลือกเฉพาะสมาชิกที่ค้างส่งเกินกำหนดตามจำนวนวันที่
  กำหนดได้
 4. มีระบบรายงานสถิติการยืมคืนดังต่อไปนี้
  – รายงานตามสาระการเรียนรู้ 000-900
  – รายงานตามห้องเรียนได้
  – รายงานตามประเภทของวัสดุสารนิเทศได้
  – รายงานตามประเภทของสมาชิกได้
  – รายงานตามหมวดวัสดุสารนิเทศได้
  – ระบบสามารถรายงานเป็นกราฟ และเลือกรูปแบบของกราฟได้ตามข้อมูลที่เหมาะสม
  – รายงานการยืมคืนตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
  – รายงานการยืมคืนตามรายสมาชิก
  – รายงานการยืมคืนตามรายวัสดุสารนิเทศ
  – ระบบสามารถรายงานผู้ยืมหนังสือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้
  – ระบบสามารถรายงานวัสดุสารนิเทศที่มีผู้ยืมมากที่สุดได้เรียงตามลำดับ
  – ระบบสามารถรายงานสมาชิกที่ไม่เคยใช้บริการยืมคืนได้
  – อื่น ๆ ในอนาคต
 5. มีระบบรายงานการจัดทำทะเบียนและบรรณานุกรมอื่น ๆ ดังนี้
  – ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานทะเบียนตามเลขทะเบียนได้
  – ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานทะเบียนตามเลขหมู่ได้
  – ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานตามช่วงวันที่ที่กำหนดได้
  – ระบบสามารถพิมพ์รายละเอียดและรูปภาพของวัสดุสารนิเทศตามรายการที่กำหนดได้
  – ระบบสามารถพิมพ์บรรณานุกรมจากรายการเลขทะเบียนได้
  – ระบบสามารถพิมพ์บรรณานุกรมจากช่วงวันที่กำหนดได้
  – ระบบสามารถส่งออกข้อมูลรายการสื่อที่เป็น Microsoft Excel และ PDF ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here